Stichting

Opbrengst lentediner 2016 maar liefst € 7570,

De opbrengst wordt besteed aan de aanschaf van Smartboards en meubilair om het  ( muziek) lokaal/educatieruimte op te knappen.

Nu kan naast de individuele muziek- en educatielessen met elkaar worden gewerkt en muziek gemaakt.

De verwachting is dat dit in december 2016 zal worden gerealiseerd.

Hierbij alvast enkele foto’s van de opgestarte muzieklessen in het CKC:

Zangles, Djembé, Urban Dance en film-en fotografie cursus!

De kids en jongeren vinden het geweldig en een breed programma is hen aangeboden om te ontdekken waar hun talenten liggen;

er volgen meer actiefoto’s.

Nina, Femke, Otto, Zena, Jody, Puck, Daan,Rodi,Damian,Chantal, Danielle, Mark,Joep, Jurandy, Lina en Luca maken van een of meerdere activiteiten gebruik en we hebben veel plezier met elkaar

Lionsclub Soetermare

 

Wij zijn dit jaar het goede doel van de Lionsclub Soetermare. De opbrengst van diverse activiteiten die zij organiseren gaat naar het maken van een triangel, een muzikale driehoek tussen zorg (Swaenensteyn), onderwijs (ook Swaenensteyn) en cultuur (CKC).

Dit door aan kinderen/jongeren van de zorgboerderij muziek-, cultuur- en dansonderwijs aan te bieden.

Ook zijn er overdag op 19 maart 2016 viooltjes verkocht op de Dorpstraat in Zoetermeer. De eerstvolgende activiteit die op de planning staat is het Koningsontbijt op Koningsdag van 9.00u tot 11.00u. Dit wordt georganiseerd op de terrassen van het Stadhuisplein in Zoetermeer. Er zijn boven verwachting veel kaarten verkocht. Wij zijn enorm dankbaar voor deze geweldige acties!

Op donderdagavond 12 mei 2016 om 21.45 uur worden er wenslichtjes te water gelaten in de Dobbeplas op de Markt in Zoetermeer. Voor de kinderen die dit leuk vinden hebben we lichtjes gekocht en gaan deze met goede wensen versieren. Wil je extra wenslichtjes kopen, voor€ 3,00 per stuk, stuur dan een mailtje naar: lustrumsoetermare@gmail.com Gezellig en van harte welkom bij dit lichtjesfeest.

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte. Het is de bedoeling dat we in september 2016 gaan starten met het muziek- en dansonderwijs en in mei een proefles!

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Deze stichting is opgericht in mei 2011 door Samira  van Unnik, Alette Burger en Lisanne Hoogenboom

Waarvoor staat de stichting:
Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer:
De stichting heeft tot doel het (doen) bieden en financieel ondersteunen van zorg op een zorgboerderij in een natuurlijke en landelijke omgeving te Zoetermeer aan mensen die door ziekte, handicap of anderszinds extra zorg behoeven en deze niet of onvoldoende uit reguliere budgetten van overheidswege gefinancierd kunnen krijgen, alsmede het stimuleren en ondersteunen van speelmogelijkheden op een boerderijvoor kinderen die extra zorg behoeven of een deelnemen aan dergelijke speelmogelijkheden niet zelf kunnen bekostigen, alsmede het geven van educatie aan vrijwilligers die zich op dit gebied inzetten.
Missie
De Stichting wil mensen die buiten de reguliere zorgopvang vallen een kans geven om van de aangeboden zorg op Zorgboerderij Swaenensteyn te kunnen profiteren.
De stichting wil een bijdrage  leveren aan de “extra’s ” op de zorgboerderij.
De stichting ziet er op toe dat de zorgboerderij een betrouwbare en veilige plaats is waarin iedereen zich veilig voelt. Waar verschillen de ruimte krijgen en ook gewaardeerd worden.
De stichting zal discriminatie en ongewenste omgangsvormen niet tolereren.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting maakt gebruik van de faciliteiten en dieren die op zorgboerderij Swaenensteyn aanwezig zijn en heeft dit in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.
VISIE
De visie van Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer is dat alle zorggasten die  op Zorgboerderij Swaenensteyn komen, een zinvolle tijd krijgen in een prettige en veilige omgeving, waarbij iedereen met respect behandeld wordt. Ieder mens is uniek en heeft ook recht op een plaatsje waar hij of zij wordt geaccepteerd en zich waardevol en veilig voelt.
Dit wil de stichting bereiken door zowel kinderen als volwassenen op een positieve, zorgzame en eerlijke manier te begeleiden bij de activiteiten die worden aangeboden.  De stichting wil toekomstgericht werken door de medewerkers / vrijwilligers met zorg uit te kiezen en ook scholing te blijven volgen. Daarom zal de Stichting ook investeren in kennis, veiligheid en het gebruik van duurzame materiaal. Daarbij staat respect voor mens, dier, natuur en milieu centraal.
De Stichting wil zich ook breder inzetten door kinderen zonder beperking de kans te geven om ook van de faciliteiten die  door de samenwerking van zorgboerderij en Stichting zijn of worden opgezet, gebruik te kunnen maken.
Andere doelgroepen, verenigingen of stichtingen die de visie en missie onderschrijven kunnen contact opnemen met de stichting of de zorgboerderij.
Ook kunnen scholen van regulier en speciaal onderwijs, ( medische) kinderdagverblijven en kinderfeestjes gebruik maken van de faciliteiten op het terrrein van de zorgboerderij.
Kinderen met en zonder beprking kunnen samen  spelen, sporten of werken op het terrein van de zorgboerderij! Hierbij geldt dat iedereen recht heeft om te zijn wie hij is, met of zonder beperking en waarbij de kinderen van elkaar kunnen leren.
De statuten zijn ter inzage op aanvraag en vastgelegd door de notaris.
De stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophander onder nr:52837033
De stichting heeft  3 bestuursleden, die allen betrokken en enthousiast zijn en de stichting een warm hart toedragen.
Bestuursleden:
Lisanne Hoogenboom, Voorzitter,
Samira van Unnik, penningmeester
Alette Burger, secretaris
De noodzaak van ‘extra’s’ in de sector Zorg  is actueler dan ooit. De AWBZ( Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)  en PGB ( Persoons Gebonden Budget) waaruit de zorg wordt gefinancierd, groeide de afgelopen jaren hard. Mensen leven steeds langer en de vergrijzing zorgt voor extra kosten die door steeds minder werkende mensen moeten worden opgebracht.
De overheid kiest ervoor de AWBZ terug te dringenen ook op de PGB’s wordt enorm bezuinigd. Dat betekent in de praktijk dat zaken die voor u thuis heel normaal zijn, vaak ontbreken in het leven thuis van onze zorgkinderen.
Voor deze extra’s in het leven van onze “zorgkinderen” is extra geld nodig. Veel speelgoed is al bekostigd uit eigen zak en wordt ook gebruikt voor de kinderfeestjes. Maar voor deze kwetsbare groep kinderen die  op de boerderij komt voor dagbesteding zijn extra voorzieningen nodig .Om op een goede manier fondsen te werven en donateurs en bedrijven te kunnen benaderen is in mei 2011  een Stichting opgericht die zonder winstoogmerk zich hiervoor inzet.
Ook werken wij  al jarenlang met lieve en enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers schenken hun tijd en aandacht aan onze gasten. Of het nu is voor hulp bij de begeleiding van de “zorgkinderen”,het helpen tijdens een kinderfeestje, het lopen naast een pony of het uitmesten van de stal of de konijnenhokken, niets is hen teveel !  Daarom zal ook een deel van de ontvangen gelden worden gebruikt voor bijscholingen van onze vrijwilligers.
Regelmatig zijn er  kinderen die net buiten de nieuwe ” zorgboot” vallen en  toch ook graag gebruik willen maken van de zorg en faciliteiten op de zorgboerderij.  Ook voor hen is deze stichting bedoeld, zodat ook zij  kunnen profiteren van de faciliteiten en  extra’s op de zorgboerderij.
Volg ons op faceboek en Twitter voor het actuele nieuws en kijk welke leuke dingen wij al doen   stichting zorg buitengewoon Zoetermeer
Notaris  Mr. O. de Groot van notariskantoor Jacobse, Hulsebosch en Doorduyn heeft belangeloos zijn medewerking verleend bij het oprichten van de Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer en ondersteunt deze ook van harte, waarvoor  ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is toegekend.. De geschonken gelden aan een ANBI instelling zijn fiscaal aftrekbaar en u kunt de stichting legateren.
Wilt u, uw kind, stichting of uw school  gebruik maken van de mogelijkheden die de stichting en/ of de zorgboerderij u kan bieden, kunt u altijd kontakt opnemen. Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen. U kunt een brief of een email  sturen aan het bestuur van de stichting of aan de zorgboerderij, met uw motivatie.
Stichting Zorg Buitengewoon Zoetermeer  tav het bestuur
Meerpolder 23 2717 PA Zoetermeer
email:  stichting zbgz
Hoe kunt u ons steunen:
U kunt ons financieel ondersteunen door het overmaken van een GIFT of u kunt DONATEUR  worden van de Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer. Ook een dienst is van harte welkom.
Rekening nummer:
Voor BEDRIJVEN bestaat de mogelijkheid om een bord met logo en bedrijfsnaam op te hangen bij het bord van de Europese unie en provincie Zuid-Holland
Ook wordt uw bedrijf  vermeld op deze site bij het kopje ” bedankt” een pagina die zeer vaak wordt bekeken en waarmee het bedrijf zich ook ” Maatschappelijke betrokken” toont.

Zaterdag 17 maart NL doet: jongeren van de PGB kerkgemeente Zoetermeer

 

De NSGK heeft zaterdag 19-01-2013 een cheque overhandigd van € 25.000,00  voor speeltoestellen in de nieuw aan te leggen natuurlijke speelgelegenheid voor onze zorgkinderen.
Ook te gebruiken voor kinderen zonder handicap die de boerderij bezoeken voor een kinderfeestje of uitje met school of andere stichting. Een prima mogelijkheid voor integratie tussen kinderen met en zonder beperking !! Samen spelen op de boerderij. Lisanne, Alette en Samira van Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer mochten deze cheque ontvangen en zorgen samen met de kinderen en de zorgboerderij dat het geld ook goed wordt besteed. De speeltoestellen moeten aan alle veiligheidseisen voldoen en voor kinderen met en zonder beperking geschikt zijn.
Ook de Rabobank, Fonds 1818 en Rotaryclub Zoetermeer hebben een financiële bijdrage geleverd voor dit project. Dankzij al deze steun kunnen we iets moois laten aanleegen door van der Spek hoveniers.Maar door de verharding en extra’s voor kinderen met een beprking komen we nog heel veel geld tekort en zijn nog druk bezig om geld in te zamelen.
Aanleg natuurlijke sport- en speelgelegeheid
 

Aan: Zorg BuitenGewoon Zoetermeer | 121385 | Zoetermeer | http://www.zorgboerderijzoetermeer.nl
Aanleg van een terreinverharding als toegang tot een natuurlijke sport- en speelgelegenheid voor kinderen met een beperking. Door de aanleg van deze infrastructuur krijgen kinderen en jongeren die gebruik maken van een rolstoel  toegang tot het groene speelterrein en de aangepaste sporttoestellen.  Met de nieuwe toestellen en verharding van de ondergrond kunnen kinderen met een spierziekte, fysieke beperking of slechte lichamelijke conditie onder begeleiding optimaal gebruik maken van de sociale contacten en de ruimte die de zorgboerderij biedt. Oudere jongeren die op de zorgboerderij dagbesteding doen, gaan meehelpen met de aanleg en het onderhoud. Het is een veelomvattend project, wat bij voldoende financiering uitgevoerd wordt in het voorjaar van 2013.

Sportdag 6 0ktober 2012 georganiseerd door rotaryclub Zoetermeer met de prachtige opbrenst van 10.000 euro voor de natuurlijke speelgelegenheid op de zorgboerderij te gebruiken door kinderen met en zonder beperking !!!!

Sportdag georganiseerd door Rotaryclub Zoetermeer voor Zoetermeerse bedrijven , waarvan de opbrengst dit jaar is bestemd voor de Stichting Zorg Buitengewoon Zoetermeer. Met name wordt gesport voor de aanleg van de natuurlijke sport- en speelgelegenheid voor de zorgkinderen die de zorgboerderij bezoeken en waarvan ook bezoekers en andere doelgroepen gebruik van kunnen maken.
Een geweldig initiatief van Rotaryclub Zoetermeer , want samen spelen en sporten is erg belangrijk voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden van onze kinderen. Een veilige en verantwoorde speelgelegenheid moet aan veel eisen voldoen en hiervoor is veel geld nodig om dit te kunnen realiseren. Samen met hoveniersbedrijf van der Spek is door de Rotaryclub in overleg met ons en de wensen van de kinderen een mooi ontwerp gemaakt wat wij in het voorjaar van 2013 ( gedeeltelijk) hopen te realiseren. Wij zoeken nog naar andere fondsen en stichtingen, want verantwoorde en goedgekeurde sport-en speeltoestellen moeten voldoen aan vele eisen en voorzien zijn van certificaten en logboeken en ook het onderhoud moet verantwoord geschieden. Maar wij zijn op de goede weg en hopen in het voorjaar ook een open dag te organiseren om te laten zien wat al is gerealiseerd dan.
Meer nieuws en foto’s volgen en de voorbereidingen zijn in volle gang. De teams zijn er klaar voor en uiteraard komt de zorgboerderij de teams ook aanmoedigen met de kinderen die dit leuk vinden.
Het AD en Streekblad plaatsen een stukje over deze dag

Doel Teams Sponsors

De Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer ondersteunt het werk op zorgboerderij Swaenensteyn in Zoetermeer. Sinds enige jaren is men daar actief bezig met zorg en begeleiding van jonge mensen met een beperking of zorgvraag. Er is een prettige en veilige omgeving gecreëerd waarbij gekeken wordt naar wat de cliënten kunnen en waar zij gestimuleerd worden zichzelf te ontplooien. Het omgaan met de natuur, dieren en elkaar kan uitstekend worden gerealiseerd in een omgeving waarin zowel kinderen als volwassenen ervaren en leren dat zij op een waardevolle manier bezig zijn en zo ook een zinvol levensdoel krijgen.

Bepaalde activiteiten van de zorgboerderij worden bekostigd uit zorgbijdragen en er zijn veel sponsors vanuit Zoetermeer en daar buiten. In 2010 ontving de stichting een Eervolle Vermelding van de Gemeente Zoetermeer: de “Meer dan Handen Award”.
Naast de bestaande faciliteiten is er dringend behoefte aan een vernieuwing van de speelfaciliteiten voor de kinderen. Hierom is met de Rotaryclub Zoetermeer afgesproken dat de opbrengst van de op 6 oktober 2012 te houden Rotary Zoetermeer Sportdag 2012 gebruikt zal worden voor de bouw van een nieuwe
NATUUR SPEELTUIN.
Voor deze natuur speeltuin is gratis door Hoveniersbedrijf M. van der Spek een ontwerp gemaakt in overleg met de mensen van de zorgboerderij. Het ontwerp kan bekeken worden door aanklikken van deze LINK.
Het is de bedoeling dat de Rotaryclub Zoetermeer de hiervoor benodigde gelden bijeenbrengt. Hierbij hoopt de club niet alleen gelden te werven uit de deelname aan de sportdag door teams, maar is het tevens mogelijk om als financiële sponsor delen van de natuurtuin te adopteren. De daarbij behorende prijzen kunnen bekeken worden via deze LINK.
Evenals in de afgelopen vijf jaar wordt op 6 oktober dus weer een grote sportdag georganiseerd in sportcomplex De Veur, waarbij een achttal teams op vier onderdelen actief zijn en waarbij elke sporter of elk team een sponsorbedrag bijdraagt. Daarnaast zijn er, zoals hierboven gemeld, ook sponsoren voor kleinere bedragen die weliswaar niet met een team aantreden, maar wel van harte het financiële doel van de Sportdag ondersteunen. Enkele sponsoren geven bijdragen in natura. Zo verzorgt Hoveniersbedrijf Van der Spek het ontwerp en de begeleiding van de bouw van de natuurtuin en stelt de gemeente Zoetermeer de sportfaciliteiten gratis ter beschikking. Het Rode Kruis zorgt voor een EHBO team en de leden van de Rotaryclub zorgen dat er catering is voor alle deelnemers en voor de clubleden die als begeleiders en scheidsrechters optreden. Op deze wijze blijven de kosten uiterst laag en komt vrijwel het gehele sponsorbedrag ten goede aan het eindtotaal.
Teams en Sponsors
De Sportdag op 6 oktober 2012 vindt plaats in de ochtend en een deel van de middag in De Veur in Zoetermeer. Acht gesponsorde teams van elk 10 sporters treden er aan om wedstrijden te spelen in Basketbal, Volleybal, Badminton en een Spelestafette. De inschrijving voor teams is OPEN. Er wordt per team op een bijdrage van €2500 gerekend, waarvoor er dus gesport kan worden en er voorzien wordt in koffie, drankjes, water en een lunch voor alle deelnemers. Voor 2012 hebben zich tot dusverre de volgende teams gemeld:
Gemeente Zoetermeer Doet weer mee in 2012!
Siemens Nederland NV Doet weer mee in 2012!
Capricorn groep, Zoetermeer http://www.capricorngroup.nl Doet nu ook mee in 2012!
ATKB adviesbureau voor bodem, water en ecologie Doet nu ook mee in 2012!
Kleinsmiede & van Amerongen BV Doet weer mee in 2012!
Sponsoring zonder deelname met een team is ook mogelijk. Naast steun bij het ontwerp van de natuurtuin door Hoveniersbedrijf Van der Spek ontvangen wij in 2012 sponsorsteun van diverse bedrijven en organisaties:
M. van der Spek Hoveniersbedrijf BV
Orfeokliniek Zoetermeer
Van Lanschot Bankiers
Jansen Opticiens Zoetermeer Boonekamp Dranken-groothandel Leiden Van Dorp Installaties Zoetermeer Huub Bos (foto support) Eerste Hulp tijdens sportdag Astra Zeneca Zoetermeer


3e prijs Rabo coöperatiefonds voor Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer

Een gezellige en goedverzorgde avond in het Stadstheater verzorgd door Rabobank- Vlietstreek op maandag 24-9-2012 waarbij de leden al eerder hadden gestemd op het goede doel van hun keuze. Het was reuze spannend wie wel en wie niet wonnen, want er waren heel veel goede doelen. Maar iedereen die op onze Stichting heeft gestemd : Bedankt voor uw stem ! Een fantastisch begin voor de nieuw aan te leggen natuurlijke speelgelegenheid.
De trotse bestuursleden Samira, Alette en Lisanne met de cheque.
Logo StichtingZorgt BuitenGewoon Zoetermeer

Rabo Coöperatiefonds:

Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer is genomineerd voor een gift van de rabobank vlietstreek.
Door uw stem kunt u de zorgkinderen helpen aan een natuurlijke speelgelegenheid, die ook door andere kinderen en doelgroepen gebruikt kan worden !
Lieve vrienden, kennissen, relaties, collega’s, vrienden van… etc.!Wij zijn met onze stichting, Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer, genomineerd voor het Rabobank Coöperatiefonds. Een hele eer natuurlijk en jullie kunnen helpen door op ons stemmen! Het bedrag wat wij (kunnen) winnen, willen wij besteden voor de aanleg van een natuurlijke speelgelegenheid waar de zorgenkids van Zoetermeer en omgeving op een natuurlijk én veilige manier kunnen buiten spelen. Op deze manier kunnen zij samen (maar ook alleen) aan hun zelfredzaamheid en sociale vaardigheden werken en genieten van de mooie groene omgeving in de Zoetermeerse Meerpolder. Bovendien kan dit terrein dan weer onderhouden worden door de jongeren die niet naar school toe gaan.
U kunt op ons stemmen als u een rekening heeft bij de Rabobank Vlietstreek en lid bent. Wanneer u een rekening heeft bij de Rabobank wil dit nog niet automatisch zeggen dat u ook een lid bent.
Dit kunt u (kosteloos!) doen via onderstaande link of rechtstreeks bij de bank:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/servicemenu/leden/dichterbij/ik_wil_lid_worden_van_de_rabobank_formulier

Geef een kind een kans door uw stem op onze Stichting of door uw steun door een gift !

De jeugd heeft de toekomst! Dit geldt ook voor jongeren met een beperking.
Door bezuinigingen in de gezondheidszorg wordt gekort op de voorzieningen voor mensen met een handicap. Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer is opgericht om kinderen, jongeren en ook ouderen met een zorgvraag extra kansen en ondersteuning te bieden. Juist voor kinderen met een zorgvraag is het extra belangrijk om even een onbezorgde tijd te hebben en gewoon lekker te kunnen spelen met andere kinderen in een natuurlijke omgeving.
Iedereen kent wel iemand die “anders” is. Juist voor hen zet de Stichting zich in.
Een “zorgenkind” dat lekker kan buiten spelen of werken en leert omgaan met dieren in een veilige omgeving met deskundige begeleiding is beter voorbereid op zijn toekomst.

Kort nieuws:

De Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer kent inmiddels al heel wat donateurs en  begunstigers en deze worden genoemd bij de “bedankpagina”.

Rotaryclub Zoetermeer en Zoetermeer- Zegwaart ondersteunen ons inmiddels en ook de diakonie van de Hervormde kerk heeft zijn medewerking toegezegd. Inmiddels worden ook al enkele kinderen zonder budget gesteund door deze giften, zodat zij toch naar de Zorgboerderij kunnen komen om gewoon even te kunnen ontspannen en genieten.

Ook kunt u meespelen in de VRIENDENLOTERIJ waarbij een deel van het inleggeld van uw lot rechtstreeks naar onze stichting gaat en u zelf ( en 3 vrienden!!!) kans maken op prachtige prijzen.Ons vriendencode nummer is 9522 of zoek onder clubs bij Zoetermeer   Stichting Zorg buitengewoon Zoetermeer.   www.vriendenloterij.nl
De stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr:52837033
08-10-2011 Eervolle vermelding van gemeente Zoetermeer bij de  Meer dan handen award. Verkiezing voor Zoetermeerse vrijwilligers ( zie verder bij nieuws)
Alette en Samira op de foto met de oorkonde. (Lisanne moest deze feestelijke avond helaas werken..)

 

NIEUWS :

Wij hebben in Zoetermeer gewonnen in de categorie jeugd!

Oranje Fonds Kroonappels

Tijdens het stemweekend op 15, 16 en 17 maart 2013 vragen we u op de website te stemmen op het beste of leukste initiatief bij u in de gemeente. Dit initiatief maakt kans op een prijs van € 50.000!

Help ons winnen en stem op ons op 15, 16 of 17 maart in de categorie jeugd !
Met uw stem op Stichting Zorg BuitenGewoon Zoetermeer helpt u kinderen met en zonder beperking. Er wordt dit voorjaar een natuurlijke speel- en sport gelegenheid aangelegd waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten op het terrein van de zorgboerderij in Zoetermeer. Kinderen met een beperking , maar ook kinderfeestjes en scholen voor regulier en speciaal onderwijs van Zoetermeer en omgeving kunnen hier komen en met elkaar spelen, sporten en/ of de dieren verzorgen in een natuurlijke omgeving. Ook andere doelgroepen zijn welkom !
Kinderen en jongeren  kunnen  spelenderwijs aan hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid werken en mogen hier zijn wie ze zijn! Ook kunnen ze nieuwe dingen uitproberen en zo hun grenzen verleggen. Dit gunnen we alle kinderen en daarvoor zetten wij ons, als Stichting ZBGZ,  met hart en ziel in.
Wij zijn super trots dat we met steun van NSGK, Fonds 1818, Rotaryclub Zoetermeer, Rabobank en vele andere giften en donaties deze speelgelegenheid al voor een groot deel kunnen realiseren!
Van der Spek Hoveniers heeft samen met ons en de zorgboerderij een prachtig ontwerp gemaakt waar alle kinderen straks plezier van kunnen hebben. Maar omdat ook kinderen met een rolstoel en minder validen de toestellen moeten kunnen gebruiken, komen we nog veel geld tekort. Ook zijn er nog steeds kinderen met een beperking die geen PGB of middelen hebben en ook hen willen we de kans geven om te komen spelen. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen waar kinderen blij van worden en die veel geld kosten.
volg ons op facebook en twitter : stichting Zorg Buitengewoon Zoetermeer en zie alle leuke  acties en volg hier wat we doen  en neem een kijkje op de site van de stichting zelf. www.stichtingzbgz.nl
Stem via www. Kroonappels.nl   Zoetermeer  categorie jeugd en maak zelf ook kans op prachtige prijzen.
Helpt u ons en stuur dit bericht door aan iedereen uit Zoetermeer die u kent en die net als ons kinderen met en zonder beperking in Zoetermeer en de regio een kans wil geven !!!